อัพเดทค่าโอนที่ดินพร้อมเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อและของผู้ขาย

ทำความรู้จักเกี่ยวกับรายละเอียดค่าโอนที่ดิน 2023


การซื้อขายที่ดินหรือการซื้อขายบ้านนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายคือมูลค่าของการซื้อขายที่เป็นหลักแล้ว การซื้อขายทรัพย์สินเหล่านี้ยังจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าโอนที่ดินด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินถือเป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีการดำเนินการจ่ายค่าโอนที่ดินกับกรมที่ดิน ซึ่งการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 ที่มีการอัพเดทล่าสุดจะมีรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการซื้อขายดังนี้คือ ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท ค่าอากร 5 บาท ค่าพยาน 20 บาท ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2566 ลดปรับลงเหลือ 1 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินจากเดิมซึ่งมีการคิดคำนวณค่าโอนที่ดินที่ 2 เปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินโดยการปรับลดค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินในครั้งนี้ผู้ที่จะได้รับการปรับลดค่าโอนที่ดินจะต้องเป็นการซื้อขายเฉพาะที่อยู่อาศัยเท่านั้นและการซื้อขายจะต้องมียอดไม่เกิน 3 ล้านบาทโดยผู้ซื้อต้องมีสัญชาติไทยและมีการจ่ายค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นนอกจากนี้การการโอนที่ดินยังจะต้องเสียค่าจดจำนอง 1 เปอร์เซ็นต์ ค่าอากรแสตมป์ 0.50 เปอร์เซ็นต์และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.30 เปอร์เซ็นต์อีกด้วย


นอกจากค่าโอนที่ดินแล้วการโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นอกจากจะเสียค่าภาษีโอนที่ดินและค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินต่าง ๆ แล้วเอกสารที่จะต้องใช้ในการโอนที่ดินหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเอกสารมีอะไรบ้าง ซึ่งการจ่ายธรรมเนียมค่าโอนที่ดินเอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อได้แก่ บัตรประชาชานพร้อมสำเนาที่มีการเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาที่มีการเซ็นต์รับรองถูกต้อง และกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจะต้องเตรียมเอกสารใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุลพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องแนบมาในการซื้อขายการโอนที่ดินด้วยส่วนเอกสารของผู้ขายนอกจากค่าโอนที่ดินที่ได้มีการตกลงกันแล้วผู้ขายต้องเตรียมเอกสารที่เป็นโฉนดที่ดินฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องทั้งของตนเองและคู่สมรสมาใช้ในการการโอนที่ดินด้วย ซึ่งถ้ากรณีที่เป็นตัวแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้มอบอำนาจและมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจแนบมาด้วยการจ่ายค่าโอนที่ดินสามารถทำได้ที่ไหนบ้าง


การจ่ายค่าโอนที่ดินผู้ที่ดำเนินการซื้อขายที่ดินสามารถที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมซื้อขายที่ดินได้ที่กรมที่ดินเท่านั้น และนอกจากนี้ผู้ที่ต้องการจ่ายค่าโอนที่ดินยังสามารถที่จะจองคิวเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเพื่อนัดหมายในการโอนที่ดินได้ที่แอพพพลิเคชั่น e-Qlands เพื่อจองคิวล่วงหน้าได้เช่นกัน

Scroll to Top