โครงการ “SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล”

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ปรับโครงสร้างบทบาทและภารกิจเพื่อการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดยจัดให้มีการดำเนินกิจการโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาและพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ให้ประสบผลสำเร็จอย่างจริงจัง


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จึงได้ริเริ่มโครงการ “SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล” ดำเนินการภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับด้านการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของไทย ทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่น การพัฒนากลไก และการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้ กิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้โครงการดังกล่าว คือ การส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ของไทย ให้เข้าสู่การทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ พร้อมเพิ่มศักยภาพยกระดับผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (e-Learning) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบทเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซให้สามารถแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในระดับสากล