บทเรียนที่ 8. BONUS : เทคนิควางแผนการตลาดฉบับ SMEs/OTOP


เวลาเรียน: 95 นาที


เนื้อหา:

เรียนรู้จากตัวจริง เสียงจริง ผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ในการธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จมาแล้ว ด้วยกลยุทธที่ใช้ในการตลอด ก็เปรียบเสมือน สมองของธุรกิจ ด้วยวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ กลยุทธ ที่ถูกมองข้าม ไม่มีใครสอนคุณได้ดีเท่าคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว
JavaScript is required to view this object, please enable JavaScript in your browser and try again.