โครงสร้างหัวข้อ

  • General

    • 6. Facebook page การพัฒนาเนื้อหาให้โดนใจผู้บริโภค Scorm
      ไม่สามารถเข้าเรียนบทเรียนนี้ได้จนกว่าจะทำตามเงื่อนไขนี้ :
      • คุณจะสามารถเรียนบทนี้ได้ จะต้องผ่านการเรียนบทเรียน 5. ขายได้ด้วยภาพสวย มาก่อนนะคะ
      • คุณต้องทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน 5. ขายได้ด้วยภาพสวย และได้คะแนนอย่างน้อย 8 คะแนน
    • 7. การแต่งภาพให้สวยง่ายๆ ด้วย Snapseed Scorm
      ไม่สามารถเข้าเรียนบทเรียนนี้ได้จนกว่าจะทำตามเงื่อนไขนี้ :
      คุณจะสามารถเรียนบทนี้ได้ จะต้องผ่านการเรียนบทเรียน 6. Facebook page การพัฒนาเนื้อหาให้โดนใจผู้บริโภค มาก่อนนะคะ
    • 8. สรุปภาพรวม Scorm
      ไม่สามารถเข้าเรียนบทเรียนนี้ได้จนกว่าจะทำตามเงื่อนไขนี้ :
      คุณจะสามารถเรียนบทนี้ได้ จะต้องผ่านการเรียนบทเรียน 7. การแต่งภาพให้สวยง่ายๆ ด้วย Snapseed มาก่อนนะคะ